مرکز ماساژ محدوده یوسف آباد

مرکز ماساژ محدوده یوسف آباد

مرکز ماساژ محدوده یوسف آباد

مرکز ماساژ محدوده یوسف آباد

مرکز ماساژ محدوده یوسف آباد

ماساژ یوسف آباد
میانگین نمرات کلی خستگی کلی در فواصل مختلف به لحاظ آماری متفاوت نبود
نمرات میانگین خستگی کلی در فواصل مختلف در گروه‌های مختلف به طور معنی‌داری متفاوت نبودند
در تمام فواصل، گروه کنترل بالاترین امتیاز کلی خستگی را بدست آورد،

اما امتیاز در هر دو گروه ماساژ درمانی و گروه با کاهش بیشتر در گروه ماساژ درمانی کاهش یافت
معیارهای تکرار در آزمون خستگی فیزیکی نشان داد که تفاوت معنی‌داری در نمرات میانگین خستگی جسمی در بین گروه‌ها وجود ندارد
نمرات میانگین خستگی فیزیکی در فواصل زمانی مطالعه به طور معنی‌داری متفاوت نبودند
نمرات میانگین خستگی جسمی در فواصل مختلف به طور معنی‌داری بین این سه گروه متفاوت نبود.
در همه فواصل، امتیاز خستگی فیزیکی گروه کنترل بالاتر از دو گروه دیگر بود. امتیاز خستگی فیزیکی در جلسه پنجم در مقایسه با قبل از مداخله، به میزان قابل‌توجهی بالاتر بود،

اما در دهمین جلسه، در مقایسه با مداخله قبل از مداخله، کم‌تر بود.

با این حال در گروه ماساژ درمانی، امتیاز خستگی فیزیکی در پایان دهمین نشست کاهش یافت.

ماساژ تراپی در یوسف آباد
معیارهای تکرار شونده نتایج نشان داد

که تفاوت قابل‌توجهی در امتیاز میانگین بعد فعالیت در میان سه گروه وجود دارد
امتیاز میانگین در گروه درمانی ماساژ بسیار کم‌تر از دو گروه دیگر بود
تفاوتی در امتیاز بعد فعالیت کاهش‌یافته

بین جلسه پنجم و دهمین نشست مشاهده نشد،

اما نمرات میانگین در فواصل زمانی متفاوت بعد از مداخله به میزان قابل‌توجهی متفاوت بودند

در مقایسه با آن‌هایی که قبل از مداخله بودند. نمرات میانگین بعد فعالیت کاهش‌یافته

در فواصل مختلف در گروه‌های مختلف به طور معنی‌داری متفاوت بودند

مراکز ماساژ محدوده یوسف آباد

مرکز ماساژ محدوده گیشا

مرکز ماساژ محدوده گیشا

مرکز ماساژ محدوده گیشا

مرکز ماساژ محدوده گیشا

سالن ماساژ محدوده گیشا

تمرین‌هایی که در تکنیک تصویر بکار می‌رود از دستورالعمل‌های مرکز کارل گرفته شده‌است.
یکی از اصول ماساژ درمانی ارتباط نزدیکی بین درمانگر و بیمار است تا بیماران احساس امنیت کنند
مقیاس مشاهده رفتاری ((بیمارستان کودکان مقیاس درد انتاریو شرقی): این مقیاس شامل گریه کردن موارد، حالات صورت،
وضعیت بدنی، تنش ماهیچه‌ای، لامسه و موقعیت پا، و امتیازات از ۴ تا ۱۳ است.
از آنجا که اعتبار افتراقی این مقیاس به خوبی ثابت نشده است، باید به عنوان معیاری برای پریشانی رفتاری در طی مداخلات پزشکی دردآور، به جای اندازه‌گیری مستقیم درد ذهنی در نظر گرفته شود.
مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی فعلی در انجمن پزشکان اطفال: این مقیاس خود ارزیابی کودک و گزارش والدین،
اضطراب، ناراحتی، عصبانیت، خستگی و درد را با استفاده از یک مقیاس آنالوگ بصری متناسب با سن تکاملی ارزیابی می‌کنند.

ماساژور خانم محدوده گیشا
براساس این گزارش‌ها، این ابزار اعتبار مطلوبی دارد.

به منظور استفاده از این ابزار در پژوهش حاضر، اعتبار زبانی آن در سه مرحله توسط موسسه ایرانی تعریف شد که در طول اجرای این پروژه آن را ساخت و مجوز استفاده از این ابزار در ایران داده شد.

پیش از پژوهش، اعتبار محتوای آن
این مقیاس در ایران توسط ۱۱ متخصص (دانشکده روانشناسی و آموزش دانشگاه شهید بهشتی)مورد ارزیابی قرار گرفت.
به طور کلی، این افراد این مقیاس را ابزار مناسبی برای ارزیابی کیفیت وضعیت زندگی در کودکان می‌دانند (
این تمرین‌ها در یکی از اتاق‌های کلینیک انجام شدند

که مکانی آرام بود. در این پروژه شش جلسه درمانی برگزار شد.
: توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرها   نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس که با استفاده از یک تصویر ذهنی و برنامه درمان ماساژ برای گروه آزمایش،

تاثیر گروه در کاهش شدت درد گزارش شده‌است،

سطح اغتشاش موثر بوده‌است.)

ماساژ تراپی در گیشا

مرکز ماساژور محدوده گیشا,
مراکز ماساژ محدوده گیشا,
ماساژ گیشا,

مرکز ماساژ محدوده جنت آباد

مرکز ماساژ محدوده جنت آباد

مرکز ماساژ محدوده جنت آباد

مرکز ماساژ محدوده جنت آباد

مرکز ماساژ محدوده جنت آباد

ماساژور خانم محدوده جنت آباد

ورود به این پروژه تحقیقاتی شامل محدوده سنی ۵ تا ۸ سال، تشخیص سرطان، مراجعه به مرکز بهداشتی برای دریافت مراقبت‌های پزشکی / پی پی، عدم وجود بیماری‌های مزمن ژنتیکی، استفاده از کرم بی‌حسی موضعی قبل از عمل و عدم استفاده سیستمیک است. معیارهای خروج از پروژه حضور والدین در زمان پی پی / آی تی بودند،

(خارج از مراقبت استاندارد مراکز درمان)و بیماری‌های مادرزادی نظیر نارسایی قلبی،

آسم و دیابت (اثر احتمالی آن‌ها بر اندازه‌گیری‌های فیزیولوژیکی)بودند.

ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنسیت، تشخیص)، و معیارهای ورود به پروژه، مقیاس سنجش شدت درد

و اکسیژن سنج خون هستند. مقیاس یک ابزار شکل پوستر متشکل از دو مقیاس است:

مرکز ماساژور محدوده جنت آباد

یک مقیاس عددی ۰ – ۱۰ یا ۰ – ۱۰۰ برای کودکان بزرگ‌تر و یک مقیاس تصویر با ۶ تصویر در سمت راست و ۰ – ۱۰ در سمت چپ تصویر برای بچه‌های کوچک‌تر. در یک مقیاس عددی ۰ – ۱۰ عددی، عددی که کودکان درخواست می‌کند، میزان درد خود را نشان می‌دهد.

اگر از مقیاس تصویر استفاده شود، آنگاه تصویری که کودک انتخاب می‌کند به اعداد عجیب از ۰ تا ۱۰ تبدیل خواهد شد. تصویر نهایی = ۰، تصویر دوم = ۲، تصویر سوم = ۴، تصویر چهارم = ۶ و تصویر ششم = ۱۰. در حال حاضر پنج نسخه از مقیاس موجود است.

به دلیل فقدان شفافیت نسخه آسیایی و شباهت ظاهری تصاویر کودکان

به چهره کودکان ایرانی در نسخه اسپانیایی مقیاس و قابلیت اطمینان از این نسخه، نسخه اسپانیایی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار محتوای این مقاله

از طریق ضریب همبستگی درجه کندال استفاده شد،

با فرض اینکه پی < برای تصویر و مقیاس‌های عددی، قابلیت اطمینان این مقیاس را به عنوان ۰.۹۱۲، مقیاس و آ ال . در رابطه بیان کرده‌اند، با فرض اینکه پی = ۰ / ۰۰۰. این روش به گونه‌ای اجرا شد که درمانگر با اشاره به کلینیک و با مشارکت مستقیم یک پزشک متخصص،

بیماران را به صورت جداگانه برای مدت سه هفته و طی شش جلسه یعنی دو جلسه در هفته آموزش داد.

ماساژ تراپی در جنت آباد

 

 

مرکز ماساژ محدوده ازگل

مرکز ماساژ محدوده ازگل

مرکز ماساژ محدوده ازگل

مرکز ماساژ محدوده ازگل

ماساژور خانم محدوده ازگل

دانه‌ها لازم است چون بدنه حاوی ۲ تا ۳ % اسید باشد،
که کلسیم و طعم تلخی دارد

تولید دانه‌های کنجد به ۱۷۰،۰۰۰ تن در سال می‌رسد.
آمریکا؛ مکزیک، گواتمالا و ونزویلا که ۶۰ % آن را به مردم منتقل می‌کنند.
تولید قاره . نمونه دانه‌ها از ایالت‌های مختلف
هند توسط کی تحلیل شد.

راجستان و ایالت‌های شمال شرقی بیش‌ترین تنوع را نشان دادند
در سراسر جهان، زیر کشت ،
۶ میلیون هکتار، که در آن ۶۵ درصد از محصول برای استخراج نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳۵ % به عنوان غذا استفاده می‌شود

مرکز ماساژور محدوده ازگل
هفت مختلف پیدا شد،
که نشان‌دهنده مناطق مختلف رشد هند است. این ها عبارتند از
۲۰۰۲ و ۳۴ از اوتار پرادش، ۲۲ از پرادش،
از آسام، ب ۶۷ و راما از بنگال غربی
در هند، دو بخش از یافت می‌شوند.
. بخش دیگر که به صورت محلی ساخته‌شده
به عنوان “وحشی مالابار” نامیده می‌شود
صنعتی‌سازی برای غذا بسیار مهم است،
لوازم آرایشی و دارویی. کیفیت محصول نهایی
جنبه‌های زیست‌محیطی ملاحظات مورد نظر برای یک روش مناسب هستند.
فرآیند استخراج. چندین فرآیند برای تولید روغن کنجد
سپس با استفاده از مایعات آلی شروع به تولید پودر مکانیکی کرد.
و با استفاده از تقطیر، بهبودی کامل حاصل شود. استخراج بسیار مهم
فرآیند جایگزین که از سیالات تحت فشار استفاده می‌کند، به حداقل رساندن کاربرد
حلال‌های آلی مایع
دانه‌های حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد از نفت با ثبات بالا را تولید می‌کند.
بعد از استخراج. مقدار به ۳۲.۲۳ % در عصاره کمک می‌کند.
با استفاده از استخراج حلال انجام شد.

در حالی که در مورد استخراج فوق بحرانی،
مقدار ۱.۵ تا ۳.۵ % یافت می‌شود. حساب اصلی
حدود ۱۰ درصد ماده در روغن کنجد داشت
با استفاده از محصولات
به‌دست‌آمده از منابع غنی رژیم غذایی است.

ماساژ تراپی در ازگل

 

مرکز ماساژ محدوده اقدسیه

مرکز ماساژ محدوده اقدسیه

مرکز ماساژ محدوده اقدسیه

مرکز ماساژ محدوده اقدسیه

ماساژ تراپی در اقدسیه

روغن استخراج‌شده از کنجد به عنوان غذای غنی مورد احترام است.
کیفیت و ثبات غذایی بالای آن کاربردهای زیادی دارد و هست
به طور قابل‌ملاحظه‌ای با دیگر روغن‌های گیاهی به خاطر تغذیه‌ای بالا متفاوت است.
و ارزش‌های درمانی. فواید بالقوه بهداشتی عبارتند از:
اکسیداتیو، ضدسرطان، ضد التهابی و آنتی
اقدامات . دانه‌ها برای تولید روغن، خمیر، سالاد استفاده می‌شوند
و در فرمولاسیون های مختلف غذا. از ترکیب شیمیایی
از ، مشخص شده‌است که دانه‌ها حاوی ۵۰ تا ۶۰ درصد نفت، ۱۸ تا ۲۵ درصد هستند.
پروتئین، ۱۳.۵ % کربوهیدرات و ۵ درصد خاکستر. ثبات قابل‌توجه
اکسید را می توان به- نسبت داد.

ماساژور خانم محدوده اقدسی

و آثار به خواص منحصر به فرد منجر می‌شود.
در مناطق شرقی جهان، کنجد مدتی است که مورد توجه قرار گرفته‌است.
به عنوان “غذای سالم” که انرژی بالایی را تامین می‌کند و از پیری جلوگیری می‌کند
نفت در اسیده‌ای چرب اشباع‌نشده (۸۵ %)غنی است و طعم ملایم ۹ دارد.

گفته می‌شود که این گیاه به خاطر ژنتیک بسیار محصول گیاه است.
تقریبا نامرئی بود. آن‌ها به اندازه کوچک تا بزرگ و می‌آیند
به رنگ‌های گوناگون، بسته به تنوع، از جمله
سفید، زرد، سیاه، خاکستری، قهوه‌ای و قرمز. دانه‌ها از شمال شرقی
منطقه هند سیاه است؛ این مناطق شرقی به رنگ قهوه‌ای و سیاه هستند.
و از جنوب عمدتا سرخ یا سرخ مایل به قرمز هستند. بذرها از
مناطق دیگر سفید هستند
سفید و سیاه بر روی یک
به ترتیب ۵۵ درصد و ۴۷.۸ درصد نفت دارند
سفید و سیاه
کسر دارای خاصیت ضد – قابل‌توجهی است.
همان روش در نیز بهتر است
روغن استخراج‌شده
دانه‌های پوشیده شده دارای ثبات اکسیداتیو بالایی نسبت به دارند.

ماساژ اقدسیه

مرکز ماساژ محدوده مرزداران

مرکز ماساژ محدوده مرزداران

مرکز ماساژ محدوده مرزداران

مرکز ماساژ محدوده مرزداران

مرکز ماساژ محدوده مرزداران

ماساژ مرزداران

تحقیقات نشان داده‌اند که برخی از مشتق‌شده از گیاه می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم مانع از آغاز تبدیل
به علت عوامل و سرطان‌زا هستند و در نتیجه منجر به خطر پایین‌تر از گسترش سرطان می‌شوند.
با تغییر فعالیت تکثیری بسیاری از ژن‌ها مشخص می‌شود،
و در نتیجه در عملکرد زیستی پروتیین‌ها که توسط ژن‌ها کدگذاری می‌شوند.
مطالعات زیادی وجود دارند که نقش اساسی ترکیبات را نشان می‌دهند
که از سبزیجات، میوه‌ها و یا گیاهان در تنظیم اصلاحات ناشی می‌شود
مکانیزم‌های فعالیت ضد سرطانی پلی فنولهای روغن زیتون در شکل نشان‌داده شده‌است.
خواص ضد سرطانی عصاره برگ زیتون در مدل سرطان پوست حیوانات گزارش شده‌است. این عصاره منجر به مرگ سلول سرطانی شد که با آپوپتوز اولیه آغاز شده و توسط نکروز تومور به پایان رسید
از عصاره برگ زیتون، اثرات را در ترکیب با عوامل استاندارد نشان داد
مطالعات ما بر روی پلی فنول های روغن زیتون (به ویژه نیز پتانسیل ضد سرطانی خود
در تکثیر و مرگ سلولی تعداد سرطان‌ها را تایید کرده‌اند

ماساژ تراپی در مرزداران
داده‌های بدست‌آمده نشان می‌دهند که بین پلی فنول های روغن زیتون و استاندارد
پلی فنول ها پس از هیدرولیز معده و تخمیر که به طور طبیعی در روغن زیتون وجود دارند، در محدوده غلظت میکرومولار هستند . در سلول‌های سرطانی ، حزب التحریر با ترویج تخریب آن، عامل رشد را کاهش می‌دهد.
یکی از گیرنده‌های کلیدی است که روده بزرگ را راه‌اندازی می‌کند چون تکثیر، آپوپتوز، رگ زایی، و تهاجم به سلول‌های سرطانی را کنترل می‌کند
علاوه بر این، کشف شد که حزب التحریر یک عامل سمیت موثر در مدل‌های سلولی سرطان سینه است.
آن چرخه سلولی را در مرحله ۳ / ۱ مهار کرد و سطح را کاهش داد.

مراکز ماساژ محدوده مرزداران

مرکز ماساژ محدوده پونک

مرکز ماساژ محدوده پونک

مرکز ماساژ محدوده پونک

مرکز ماساژ محدوده پونک

ماساژ پونک

(حزب التحریر)به پلی فنول ها تعلق دارد که در زیتون فراوان است
و متعاقبا در روغن زیتون بکر.

خواص سودمند آن برای سلامت انسان به شدت

با توانایی مولکولی برای تغذیه رادیکال‌های آزاد و گونه‌های فعال اکسیژن

/ نیتروژن و نیز فعال‌سازی سیستم‌های آنتی‌اکسیدان درونی در بدن مرتبط است

در مطالعات بر روی موش‌های مبتلا به دیابت مبتلا به به طور قانع‌کننده‌ای ثابت شده‌است

که ویژگی‌های افراط زدایی آزاد حزب التحریر به طور قانع‌کننده‌ای تایید شده‌است
مطالعات انجام‌شده بر روی خط سلولی نشان داده‌اند

که حزب التحریر های میتوکندری را تحریک می‌کند

که در روند دیابت کاهش می‌یابد. به احتمال زیاد، حزب التحریر مسیر را از طریق افزایش می‌دهد. غلظت نسبتا کم در بیان تمامی

ترکیبات زنجیره تنفسی میتوکندری، از جمله را افزایش می‌دهد.

حزب التحریر از میتوکندری در مقابل کاهش سنتز میتوکندری

و فعالیت عوامل نسخه‌برداری بحرانی مانند

(عامل تنفسی هسته‌ای (فاکتور نسخه‌برداری ،

میتوکندری)محافظت می‌کند. همه این ویژگی‌های

منحصر به فرد حزب التحریر به کاهش بالقوه خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ نسبت داده می‌شود

ماساژ تراپی در پونک

متعلق به گروهی از مشتقات یافت‌شده

که در مقابل گونه‌های مختلف باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و حتی انگل‌های زیادی موثر هستند. علاوه بر این، از تجمع پلاکت جلوگیری می‌کند .

همچنین یکی از اجزای اصلی یک فرمول انحصاری برای مهار مهار تکثیر اندوتلیال است.

درمان دهانی با منجر به کاهش تعداد رگ‌های خونی می‌شود

که خواص ضد – قوی را اثبات می‌کنند
ترکیباتاسید)از روغن زیتون بکر نیز برای مهار اکسیداسیون با واسطه نشان‌داده شده‌است عصاره‌های میوه‌ها و روغن زیتون حاوی ،

از خط سلولی تولید بتا در مقابل اثر زیان‌آور محافظت می‌کنند.

مرکز ماساژور محدوده پونک

مرکز ماساژ محدوده قلهک

مرکز ماساژ محدوده قلهک

مرکز ماساژ محدوده قلهک

مرکز ماساژ محدوده قلهک

مراکز ماساژ محدوده قلهک

که کشش ثابت می‌تواند توانایی پرش را کاهش دهد.

در این مورد،
ما می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم

که برای بهبود توانایی پرش،
کشش ثابت یک روش بهتر از ماساژ در یک دوره کوتاه زمانی است،
که توسط مطالعه ما پشتیبانی می‌شود؛

چون ما نشان داده‌ایم
که ماساژ قادر به بهبود توانایی‌های با وجود افزایش انعطاف آن‌ها نیست.
مطالعه ما نشان داد که یک ماساژ ۱۰ دقیقه‌ای عقبی

و ۵ دقیقه جلویی جلویی ممکن است

دارای اثرات منفی بر روی پرش عمودی و ۴ ایکس ۹ و جلو و جلو بردن تکالیف باشد.

با این حال، اثرات مثبتی بر انعطاف‌پذیری پیشین و پایین دارد.

مطالعات بیشتر برای نشان دادن نتایج دقیق‌تر و قدرتمند

در مقایسه با مطالعه ما مورد نیاز است.

ماساژور خانم محدوده قلهک

مطالعه ما محدودیت‌هایی داشت. اندازه نمونه کم

و توانایی کنترل رژیم غذایی، خواب و فعالیت

روزانه سوژه مهم‌ترین محدودیت‌های مطالعه ما بود.

با این حال، موضوعات ما شامل بازیکنان حرفه‌ای فوتبال هستند

که یک جلسه تمرینی سه بار در هفته دارند

که می‌تواند نتایج ما را تحت‌تاثیر قرار دهد.

علاوه بر این، بازیکنان دیگر ممکن است

نتایج متفاوتی نشان دهند. ما توصیه می‌کنیم

که مطالعه مشابهی را در انواع مختلف ورزش‌کاران

در سنین مختلف و جنسیتی اجرا کنیم که می‌تواند

منجر به اطلاعات با ارزش تر برای افزایش توانایی ورزش‌کاران ملی شود.
علی‌رغم اثرات مثبت و قابل‌توجه ماساژ نوزاد

بر روی مادران و نوزادان، مادران کم‌تر از این رفتار بهداشتی استفاده می‌کنند.

این مطالعه برای ارزیابی تاثیر آموزش ماساژ کودک بر آگاهی،

استرس درک شده و خودکارایی با شیر مادر همراه بستری

طراحی شده‌است.

ماساژ تراپی در قلهک

مرکز ماساژ محدوده تهرانپارس

مرکز ماساژ محدوده تهرانپارس

مرکز ماساژ محدوده تهرانپارس

مرکز ماساژ محدوده تهرانپارس

سالن ماساژ محدوده تهرانپارس,

ماساژ اثرات متفاوتی بر روی بافته‌ای نرم دارند

و انتظار می‌رود که ماساژ دادن، تاثیر بهتری داشته باشد.

ما اشاره کردیم

که ماساژ ، و زه‌کشی وریدی را افزایش می‌دهد که می‌تواند

متابولیت ها را به جریان خون وارد کرده و

به ماهیچه‌ها کمک کند تا راحت‌تر آرام شوند. به نظر می‌رسد

که این عوامل می‌تواند فیبر ماهیچه‌ای و ماهیچه را بهبود بخشد

و انعطاف‌پذیری آن‌ها را با استفاده از ماساژ افزایش دهد.
ماساژ می‌تواند محرک و تمامیت پوستی را افزایش دهد.

فرض بر این است که زمان لمس طولانی می‌تواند

یک را بر گیرنده پوست اعمال کند

و سیستم عصبی مرکزی را برای ارایه یک

ناحیه دقیق برای نقطه پایانی که توسط

و همکاران منتشر شده‌است، ایجاد کند،

که این افزایش در حافظه بعد از ماساژ،

عمدتا به دلیل افزایش توانایی مقابله

با کشش به جای نرم کردن خود بافت است.

مرکز ماساژور محدوده تهرانپارس
هیچ یک از نتایج دویدن یا پریدن پس از ماساژ، متفاوت نیستند.

به طور مشابه، گودوین و همکاران اثبات کرده‌اند

که ماساژ هیچ تاثیری بر سرعت دویدن ندارد.
و همکارانش نیز یک ماساژ بدن ۳۰ دقیقه‌ای

را بر روی دوندگان حرفه‌ای مطالعه کردند.

نتایج آن‌ها همچنین تفاوت معنی‌داری را در نشان نداد.

همچنین هیچ تفاوتی در قدرت پس از ماساژ نشان نداده اند.
ثابت کرده‌اند که در صورت تمایل به افزایش آرامش ماهیچه،

۶ تا ۱۵ دقیقه از ماساژ قدرت ماهیچه‌ها را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، و همکارانش همچنین نشان داده‌اند

که هیچ ماساژ می‌تواند توانایی پرش را بهبود بخشد.
بی‌تفاوتی بین سوابق پریدن قبل و بعد از ماساژ،

با نتایج با کشش ثابت در برخی مطالعات، مخالفت می‌کند.

آن‌ها ثابت کرده‌اند که کشش ثابت می‌تواند قدرت،

پریدن، تعادل، زمان واکنش به زمان فرود را بهبود بخشد.

ماساژور خانممحدوده  تهرانپارس

مرکز ماساژ محدوده ظفر | 09999890512

مرکز ماساژ محدوده ظفر

مرکز ماساژ محدوده ظفر

مرکز ماساژ محدوده ظفر

سالن ماساژ محدوده ظفر

این نمونه اولیه دارای ابعاد ۳۳ سانتی متر * ۶۰ سانتی‌متر است
که در آن افراد متوسط تا متوسط ۱۳۰ تا ۱۹۰ سانتیمتر ارتفاع دارند.
مردان بلند در تایلند متوسط ارتفاع ۱۶۹.۴۶ سانتیمتر را داشتند
حالی که زنان به طور متوسط ۱۵۷ سانتیمتر ارتفاع داشتند.
افراد با پشتی بلند و پهن‌تر،

مانند اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، می‌توانند
با یک سیستم بزرگ‌تر با جدایش ام اچ در امتداد

محور برای اندازه آن‌ها تطبیق داده شوند.
در این سیستم ماساژ،
فشار ماساژ به زاویه لم دادن، وزن فرد و

در زاویه برخورد بستگی دارد.
فشار روی ناحیه تحت پوشش با استفاده از اجزای وزن تنه
(عمود بر ناحیه پوشش شده توسط ام اچ محاسبه می‌شود:

در جایی که پی فشار است، وزن تنه بدن است،

آ حوزه‌ای است که توسط پوشش داده می‌شود،
زاویه لم داده، زاویه تماس است
از ما می‌توانیم آن را برای هر زاویه برگردان

مشاهده کنیم، حداکثر فشار زمانی رخ می‌دهد
که زاویه تماس صفر باشد و منطقه‌ای

که با ام اچ پوشانده شود حداقل است؛

ماساژ تراپی در ظفر

به عنوان مثال، انگشتان مکانیکی بسته

یا در ۳۸.۴۸ ۲ دیده می‌شوند.
وزن تنه بدن مربوط به ۵۰.۸ % از وزن بدن است .
جرم میانگین گروه نمونه ۶۸.۲ کیلوگرم

برای مردان و ۵۷.۹ کیلوگرم برای زنان بود.
در نتیجه برای زاویه صاف ۱۳۰ درجه،

فشار ماساژ برای مردان نور
(۶۴ درصد از وزن تنه بدن)یا ۲۸.۹۱ کیلو پاسکال است.
میزان فشار متوسط یا متوسط (۸۱.۹ درصد از

اگر یک زن معمولی تایلندی با جرم میانگین باشد،
حداکثر زاویه مورب در ۶۰ درجه از عمودی
و یک ناحیه دستی ۹۸ ۲، فشار به ترتیب کیلو پاسکال است.
برای یک مرد، فشار برابر با ۳۰.۱۳ کیلو پاسکال خواهد بود.
مزیت سیستم ما نسبت به فشار در رابطه با فشار توانایی
کاربر برای انتخاب یک فشار ماساژ مناسب است
که می‌تواند به تدریج در طول زمان افزایش یابد

از شرکت کنندگان خواسته شد
که در مقیاسی از ۱ تا ۵ عملکرد ماساژ

مراکز ماساژ محدوده ظفر